Säännöt

SÄÄNNÖT1 §

Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Tekniikan asiantuntijat yliopistoissa TAY-TSU ry ja ruotsinkielinen nimi on Teknikens sakkunniga vid universiteten TAY-TSU rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen toiminta-alue käsittää koko maan.


Tekniikan Akateemiset ry:stä käytetään näissä säännöissä nimeä liitto.2 §

Tarkoitus ja tehtävät


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia sekä muita ammatillisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


1)  kokoaa yliopistoissa palvelu- ja tukitehtävissä asiantuntijoina tai esimiehinä toimivat henkilöt yhdistyksen jäsenyyteen tukeakseen heitä lähinnä työsuhteesta johtuvien oikeudellisten, sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä

2)  harjoittaa ammatillista valistus-, tiedotus-, selvitys- ja koulutustoimintaa

3)  neuvottelee työnantajan kanssa jäsentensä palkkaus- ja muista työsuhdeasioista, tarvittaessa yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa

4)  on yhdyshenkilön välityksellä yhteydessä liittoon pitäen sen tietoisena työsuhteisiin liittyvien sopimusten tekemistä tai muuttamista koskevien neuvottelujen yleisestä kulusta ja antaa tietoja sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä liitolle tai sen jäsenyhdistykselle sekä pitää muutoinkin liiton tietoisena ajankohtaisista kysymyksistä

5)  ilmoittaa liitolle mahdollisista ammattikunnan työsuhteisiin liittyvistä epäkohdista, joita yhdistys ei omin voimin ole kyennyt poistamaan

6)  suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan liiton yhdistykselle antamat tehtävät, kuten palkkatilastojen keruun, mielipidetiedustelut ja muut vastaavanlaiset tehtävät.


Jäsenyys


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen liittoon kuuluva yliopistossa palvelu- ja tukitehtävissä asiantuntijana tai esimiehenä toimiva henkilö. Hallitus voi erityistapauksessa hyväksyä jäseneksi myös muuhun akavalaiseen tai muuhun liittoon kuuluvan henkilön.

          

Päätöksen jäseneksi hyväksymisestä tekee yhdistyksen hallitus.

          

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde ja siitä johtuvat velvoitteet päättyvät sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus tehdään.

          

Jäsen, joka ei enää täytä jäseneksi liittymisen ehtoja tai joka ei noudata näitä sääntöjä tai toimii yhdistyksen ja liiton tarkoitusperiä vastaan, voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.4 §

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet


Jäsen on oikeutettu nauttimaan kaikkia yhdistyksen toiminnan tuloksia. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

          

Jäsen on velvollinen maksamaan vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta ja perustellusta syystä kuten esim. pitkäaikainen sairaus, työttömyys, äitiysloma, asevelvollisuus sekä osa-aikaeläke vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta joko kokonaan tai osittain.

          

Liittyessään yhdistykseen, ja hallituksen pyynnöstä muulloinkin, jäsenen on annettava yhdistykselle sekä yleisiä että henkilö-, tilasto- yms. yhdistyksen toiminnassaan tarvitsemia tietoja. Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle asunto-osoitteessaan tai hoitamansa toimen laadussa tapahtuneet muutokset.


Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.5 §

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet


Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.


Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö.


Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.


Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.6 §

Hallinto


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.7 §

Yhdistyksen kokous


Yhdistyksen kokouksiin on oikeutettu osallistumaan jokainen yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai näiden ollessa estyneitä vanhin paikalla oleva yhdistyksen jäsen. Puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja.


Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Hallituksen on kutsuttava yhdistys vuosikokoukseen kesäkuun 30. päivään mennessä. Lisäksi yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokous on tällöin pidettävä neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ja enintään kuusi (6) viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, kokouspaikka ja -aika, on lähetettävä sähköpostin välityksellä kullekin jäsenelle.


Äänivalta yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä, jonka lisäksi valtakirjalla voi samanaikaisesti käyttää enintään yhden (1) poissaolevan jäsenen äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin yhdistyksen jäsenellä yksi (1) ääni.


Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänestys suoritetaan avoimena, ellei kannatettua ehdotusta suljetun lippuäänestyksen käyttämisestä tehdä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.
8 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa varsinaiset käsiteltävät asiat:


1)  esitetään hallituksen kertomus edellisen tilikauden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä

2)  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

3)  päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

4)  valitaan yhdistyksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja sekä kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta hallituksen jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi

5)  valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

6)  käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle

7)  määrätään jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset palkkiot seuraavalle toimikaudelle

8)  käsitellään ja hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle


sekä edellä mainituissa tai muissa kokouksissa käsitellään muut asiat, jotka hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä 7§:n 3. momentin mukaisesti on esittänyt.9 §

Hallitus


Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on 1. päivästä elokuuta seuraavan kalenterivuoden 31. päivään heinäkuuta.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja liiton yhdyshenkilön. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta. Hallitus on myös kutsuttava koolle, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) sen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.


Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet läsnä olevien äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa,10 §

Hallituksen tehtävät


Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on mm.:


1)  ylläpitää ja kehittää yhdistyksen toimintaa sekä edustaa yhdistystä ulospäin

2)  pitää yhteyttä liittoon

3)  tiedottaa hallituksessa käsitellyistä asioista yhdistyksen jäsenille

4)  valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

5)  pitää yhteyttä yliopistoihin

6)  edistää yhteistyötä muiden yliopistoissa toimivien henkilöstöryhmien kanssa

7)  huolehtia yhdistyksen toiminnasta yleensä ja hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita.11 §

Yhdistyksen nimen kirjoitus


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä yhdessä.12 §

Yhdistyksen talous


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus on maaliskuun loppuun mennessä jätettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan on palautettava asiakirjat oman lausuntonsa ohella hallitukselle kolmen (3) viikon kuluessa.13 §

Ylimääräinen jäsenmaksu


Yhdistys voi kerätä jäseniltään ylimääräisenä jäsenmaksuna erikseen määriteltyä tarvetta varten erillisen kertamaksun. Kertamaksun perinnästä ja sen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Kertamaksu saa olla korkeintaan kaksi kertaa niin suuri kuin vuotuinen jäsenmaksu.14 §

Yleisiä määräyksiä


Yhdistyksen sääntöihin tehtävistä muutoksista on päätettävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä yhdessä kokouksessa.


Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välin on oltava ainakin kaksi (2) kuukautta.Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen yhdistyksen kokous jäljelle jäävien yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, kuitenkin siten, että liitolta mahdollisesti saatu, kulumassa olevalle toimikaudelle osoitettu toiminta-avustus palautetaan liitolle.